TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

Trung tâm Khảo thí

Center for Education Testing

ttkt@tdu.edu.vn

Hội thảo khoa học “Phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; mở rộng liên kết vùng và hội nhập quốc tế ở Đồng bằng sông Cửu Long”

Sáng ngày 24/11/2022, trường Đại học Tây Đô tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; mở rộng liên kết vùng và hội nhập quốc tế ở Đồng bằng sông Cửu Long”

Chương trình có sự góp mặt của Quý lãnh đạo Nhà trường; Gần 40 tác giả, các nhà khoa học đến từ các tỉnh/Thành phố; cùng hơn 100 cán bộ giảng viên, và 100 sinh viên đang học tại các khoa của Trường tham dự.

Hội thảo Nhằm đánh giá thành tựu, hạn chế công tác đào tạo các học phần Lý luận chính trị ở các trường Đại học ngoài công lập theo tinh thần chỉ đạo Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4-11-2013, “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Tiếp tục tìm giải pháp, tư duy đổi mới toàn diện về nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng phát triển và liên kết vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, theo tinh thần Nghị quyết Đại Hội XIII của Đảng, Nghị Quyết số 78/NQ – CP ngày 18/06/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết 13 NQ/TW ngày 02/04/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng vùng ĐBSCL đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

 

 

Nguồn: Facebook Trường Đại học Tây Đô

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông