Trung tâm Khảo thí được thành lập theo Quyết định số 80/QĐ-CTHĐQT-ĐHTĐ ngày 28/8/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Tây Đô. Tiền thân là Trung tâm Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHTĐ ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô. Đến năm 2013, Trung tâm Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục chính thức đổi tên thành Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục theo Quyết định số 37/QĐ-ĐHTĐ ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô. Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu thống nhất tách Trung tâm Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục thành 02 Trung tâm: Trung tâm Khảo thí và Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Cơ cấu tổ chức Trung tâm Khảo thí gồm:

      01 Phó Giám đốc Trung tâm.

      03 Chuyên viên.

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
Hàng Văn Kiềng Phó Giám đốc 0946793485 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Bùi Thị Nguyên Thủy Chuyên viên 0948817567 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mai Nguyễn Thủy Trúc Chuyên viên 0989141498 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phan Văn Tiến Chuyên viên 0987759911 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.