co-cau-to-chuc

Cơ cấu tổ chức


Trung tâm Khảo thí được thành lập theo Quyết định số 80/QĐ-CTHĐQT-ĐHTĐ ngày 28/8/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Tây Đô. Tiền thân là Trung tâm Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 08/QĐ-ĐHTĐ ngày 09 tháng 01 năm 2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô. Đến năm 2013, Trung tâm Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục chính thức đổi tên thành Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục theo Quyết định số 37/QĐ-ĐHTĐ ngày 17...